فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 1SV215 اوریجینال
  1SV215
  Toshiba Corporation
  SOD-323 (SC-76)
  4,550 ریال
  موجود
 • P6KE68CA (V68A) اوریجینال
  P6KE68CA (V68A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  4,550 ریال
  موجود
 • BC327-40 کپی
  BC327-40
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,570 ریال
  موجود
 • 2N2907 (PLASTIC) کپی
  2N2907 (PLASTIC)
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,610 ریال
  موجود
 • SS8550 کپی
  SS8550
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,610 ریال
  موجود
 • 2N5401 (HIGH COPY) کپی
  2N5401 (HIGH COPY)
  Forward International Electronics
  TO-92
  4,610 ریال
  موجود
 • 2N5551 (HIGH COPY) کپی
  2N5551 (HIGH COPY)
  Forward International Electronics
  TO-92
  4,610 ریال
  موجود
 • SS9018 کپی
  SS9018
  Forward International Electronics
  TO-92
  4,610 ریال
  موجود
 • MB10F اوریجینال
  MB10F
  CHINA
  MINIDIP-4
  4,620 ریال
  موجود
 • BC807-40 اوریجینال
  BC807-40
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,780 ریال
  موجود
 • BAT54C اوریجینال
  BAT54C
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,830 ریال
  موجود
 • MJE13001 کپی
  MJE13001
  Jiangsu Changjiang Electronics
  TO-92
  4,840 ریال
  موجود
 • 2N4401 کپی
  2N4401
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,840 ریال
  موجود
 • BAT54S اوریجینال
  BAT54S
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,890 ریال
  موجود
 • KDS181-RTK اوریجینال
  KDS181-RTK
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  4,900 ریال
  موجود
 • 1N4007 اوریجینال
  1N4007
  MIC Electronic
  DO-204AL (DO-41)
  4,910 ریال
  موجود
 • BC337-40 کپی
  BC337-40
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,930 ریال
  موجود
 • BAV99 TOSHIBA اوریجینال
  BAV99 TOSHIBA
  Toshiba Corporation
  SOT-23 (SC-59)
  4,950 ریال
  موجود
 • SS8050 کپی
  SS8050
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,960 ریال
  موجود
 • 2N4403 کپی
  2N4403
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  5,080 ریال
  موجود
 • ZENER 4.7V-1W کپی
  ZENER 4.7V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 5.1V-1W کپی
  ZENER 5.1V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 5.6V-1W کپی
  ZENER 5.6V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 10V-1W کپی
  ZENER 10V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 12V-1W کپی
  ZENER 12V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 13V-1W کپی
  ZENER 13V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 15V-1W کپی
  ZENER 15V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 16V-1W کپی
  ZENER 16V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 18V-1W کپی
  ZENER 18V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 20V-1W کپی
  ZENER 20V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 3.3V-1W کپی
  ZENER 3.3V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 3.6V-1W کپی
  ZENER 3.6V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-1W کپی
  ZENER 3.9V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-1W کپی
  ZENER 6.2V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-1W کپی
  ZENER 8.2V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V-1W کپی
  ZENER 9.1V-1W
  Semtech Electronics
  DO-41AL
  5,130 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-500MW اوریجینال
  ZENER 8.2V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 5.1V-500MW اوریجینال
  ZENER 5.1V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 5.6V-500MW اوریجینال
  ZENER 5.6V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 3.3V-500MW اوریجینال
  ZENER 3.3V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 6.8V-500MW اوریجینال
  ZENER 6.8V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 10V-500MW اوریجینال
  ZENER 10V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 11V-500MW اوریجینال
  ZENER 11V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 2.2V-500MW اوریجینال
  ZENER 2.2V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 2.4V-500MW اوریجینال
  ZENER 2.4V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 15V-500MW اوریجینال
  ZENER 15V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  5,160 ریال
  موجود
 • ZENER 20V-500MW اوریجینال
  ZENER 20V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  5,160 ریال
  موجود
 • RN2209 اوریجینال
  RN2209
  Toshiba Corporation
  TO-92S
  5,175 ریال
  موجود