فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  61,100 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  61,300 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  97,600 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  105,000 ریال
  موجود
 • SW-18010P MODULE اوریجینال
  SW-18010P MODULE
  CHINA
  Module
  106,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  110,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  160,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  175,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 BOX اوریجینال
  ARDUINO UNO R3 BOX
  CHINA
  Box
  338,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE اوریجینال
  ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE
  CHINA
  Board
  425,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO PROTO SHIELD اوریجینال
  ARDUINO UNO PROTO SHIELD
  CHINA
  Board
  516,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PROTO SHIELD 2560 اوریجینال
  ARDUINO PROTO SHIELD 2560
  CHINA
  Board
  672,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD اوریجینال
  ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD
  CHINA
  Board
  682,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK SHIELD MODULE
  CHINA
  Board
  704,000 ریال
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  769,000 ریال
  موجود
 • TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2 اوریجینال
  TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2
  CHINA
  Board
  980,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Board
  1,087,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PRO MINI 5V بازسازی شده
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  1,153,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PRO MINI 5V اوریجینال
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  1,329,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.4 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.4 BOARD
  CHINA
  Board
  1,474,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO SMD اوریجینال
  ARDUINO UNO SMD
  CHINA
  Board
  1,572,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO V3.0 اوریجینال
  ARDUINO NANO V3.0
  CHINA
  Board
  2,194,000 ریال
  موجود
 • RAMPS 1.6 BOARD اوریجینال
  RAMPS 1.6 BOARD
  CHINA
  Board
  2,201,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO(CH340) اوریجینال
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Board
  2,309,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PRO MICRO اوریجینال
  ARDUINO PRO MICRO
  CHINA
  Board
  2,404,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 اوریجینال
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  3,161,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 (CH340) اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 (CH340)
  CHINA
  Board
  4,522,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MEGA 2560 R3 اوریجینال
  ARDUINO MEGA 2560 R3
  CHINA
  Board
  8,007,000 ریال
  موجود
 • VIBRATION SWITCH MODULE اوریجینال
  VIBRATION SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SW-18015P MODULE اوریجینال
  SW-18015P MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • FC-37 MODULE اوریجینال
  FC-37 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • POTENTIOMETER 20K MODULE اوریجینال
  POTENTIOMETER 20K MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO SHIELD CNC UNO اوریجینال
  ARDUINO SHIELD CNC UNO
  CHINA
  Board
  398,000 ریال
  تحویل 32 روزه 391,000 ریال
  سفارش دهید
 • OPENLOG MODULE اوریجینال
  OPENLOG MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • ARDUINO MEGA2560 BOX اوریجینال
  ARDUINO MEGA2560 BOX
  CHINA
  Box
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • SHIELD ARDUINO DATA LOGGER اوریجینال
  SHIELD ARDUINO DATA LOGGER
  CHINA
  Board
  485,000 ریال
  476,000 ریال
  کمیاب
 • ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0 اوریجینال
  ARDUINO SENSOR SHIELD V5.0
  CHINA
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LILY PAD ARDUINO اوریجینال
  LILY PAD ARDUINO
  CHINA
  Board
  892,000 ریال
  875,000 ریال
  کمیاب
 • ARDUINO NANO(CH340) بازسازی شده
  ARDUINO NANO(CH340)
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • ARDUINO PRO MICRO بازسازی شده
  ARDUINO PRO MICRO
  CHINA
  Board
  تحویل 30 روزه
  در انتظار خرید
 • ARDUINO LEONARDO R3 اوریجینال
  ARDUINO LEONARDO R3
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • ARDUINO UNO R3 بازسازی شده
  ARDUINO UNO R3
  CHINA
  Board
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • PRO MICRO FOR ARDUINO اوریجینال
  PRO MICRO FOR ARDUINO
  CHINA
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PH PROBE SENSOR E201-BNC اوریجینال
  PH PROBE SENSOR E201-BNC
  CHINA
  Module
  کمیاب
 • SENSOR PACK ( 37 KINDS ) اوریجینال
  SENSOR PACK ( 37 KINDS )
  CHINA
  Box
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • A27-PH MODULE اوریجینال
  A27-PH MODULE
  CHINA
  Board
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PH DETECTION SENSOR MODULE+PROBE اوریجینال
  PH DETECTION SENSOR MODULE+PROBE
  CHINA
  Board
  کمیاب
 • ARDUINO DUE R3 + CABLE اوریجینال
  ARDUINO DUE R3 + CABLE
  CHINA
  Board
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید