فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  6,440 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  15,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  15,400 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  23,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  26,300 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  30,100 ریال
  موجود
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  61,100 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  61,300 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  85,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  97,600 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  105,000 ریال
  موجود
 • SW-18010P MODULE اوریجینال
  SW-18010P MODULE
  CHINA
  Module
  106,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  110,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  117,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  160,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  161,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  175,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  183,000 ریال
  موجود
 • MSD-C2L اوریجینال
  MSD-C2L
  IRAN
  Module
  195,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI COOLING FAN اوریجینال
  RASPBERRY PI COOLING FAN
  CHINA
  FAN
  323,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN اوریجینال
  RASPBERRY PI GPIO RIBBON CABLE - 40-PIN
  CHINA
  Cable
  337,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO R3 BOX اوریجینال
  ARDUINO UNO R3 BOX
  CHINA
  Box
  338,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE + FAN PORT
  CHINA
  Box
  349,000 ریال
  موجود
 • GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI اوریجینال
  GPIO EXTENSION BOARD RASPBERRY PI
  CHINA
  Board
  363,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE اوریجینال
  ARDUINO NANO R3 PROTOTYPE
  CHINA
  Board
  425,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 BOARD اوریجینال
  STM8S003F3P6 BOARD
  CHINA
  Module
  431,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE + FAN PORT اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE + FAN PORT
  CHINA
  Box
  512,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO UNO PROTO SHIELD اوریجینال
  ARDUINO UNO PROTO SHIELD
  CHINA
  Board
  516,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI ZERO BOX اوریجینال
  RASPBERRY PI ZERO BOX
  CHINA
  Box
  550,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 3 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 3 CASE
  CHINA
  Box
  664,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PROTO SHIELD 2560 اوریجینال
  ARDUINO PROTO SHIELD 2560
  CHINA
  Board
  672,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI 4 CASE اوریجینال
  RASPBERRY PI 4 CASE
  CHINA
  Box
  673,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD اوریجینال
  ARDUINO MULTI-FUNCTION SHIELD
  CHINA
  Board
  682,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK SHIELD MODULE
  CHINA
  Board
  704,000 ریال
  موجود
 • MAX30100 MODULE اوریجینال
  MAX30100 MODULE
  CHINA
  Module
  769,000 ریال
  موجود
 • ABH164AM اوریجینال
  ABH164AM
  IRAN
  Board
  811,000 ریال
  موجود
 • ABH3F030F4PF اوریجینال
  ABH3F030F4PF
  IRAN
  Board
  816,000 ریال
  موجود
 • ABH164AR اوریجینال
  ABH164AR
  IRAN
  Board
  820,000 ریال
  موجود
 • STM32F030F4P6 BOARD اوریجینال
  STM32F030F4P6 BOARD
  CHINA
  Module
  949,000 ریال
  موجود
 • TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2 اوریجینال
  TFT LCD MEGA EXPANSION SHIELD V2.2
  CHINA
  Board
  980,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3 اوریجینال
  RASPBERRY PI CAMERA BOARD V1.3
  CHINA
  Board
  980,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO SHIELD 2*16 LCD اوریجینال
  ARDUINO SHIELD 2*16 LCD
  CHINA
  Board
  1,087,000 ریال
  موجود
 • USB-BLASTER REV.C کپی
  USB-BLASTER REV.C
  Intel Corporation
  Programmer
  1,135,000 ریال
  موجود
 • ABH164AT اوریجینال
  ABH164AT
  IRAN
  Board
  1,152,000 ریال
  موجود
 • MINI ST-LINK V2 کپی
  MINI ST-LINK V2
  STMicroelectronics
  Programmer
  1,152,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO PRO MINI 5V بازسازی شده
  ARDUINO PRO MINI 5V
  CHINA
  Board
  1,153,000 ریال
  موجود
 • STM32F103C8T6 BOARD اوریجینال
  STM32F103C8T6 BOARD
  CHINA
  Board
  1,202,000 ریال
  موجود
 • EPAC اوریجینال
  EPAC
  IMP, Inc
  Board
  1,300,000 ریال
  موجود