فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KF300-5.0-2P اوریجینال
  KF300-5.0-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  20,700 ریال
  موجود
 • KF350-3.5-2P اوریجینال
  KF350-3.5-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  21,000 ریال
  موجود
 • KF127-5.0-2P اوریجینال
  KF127-5.0-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  23,700 ریال
  موجود
 • PHOENIX 2 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 2 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  27,700 ریال
  موجود
 • KF128-5.0-2P اوریجینال
  KF128-5.0-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  29,700 ریال
  موجود
 • KF300-5.0-3P اوریجینال
  KF300-5.0-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  29,800 ریال
  موجود
 • KF350-3.5-3P اوریجینال
  KF350-3.5-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  31,800 ریال
  موجود
 • KF127-5.0-3P اوریجینال
  KF127-5.0-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  38,600 ریال
  موجود
 • PHOENIX 3 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 3 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  41,800 ریال
  موجود
 • KF129-5.0-2P اوریجینال
  KF129-5.0-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  42,100 ریال
  موجود
 • KF128-5.0-3P اوریجینال
  KF128-5.0-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  44,500 ریال
  موجود
 • PHOENIX 4 PIN RA اوریجینال
  PHOENIX 4 PIN RA
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  55,900 ریال
  موجود
 • KF129-5.0-3P اوریجینال
  KF129-5.0-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  66,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 6 PIN RA اوریجینال
  PHOENIX 6 PIN RA
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  78,100 ریال
  موجود
 • PHOENIX 6 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 6 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  81,300 ریال
  موجود
 • PHOENIX 8 PIN RA (CHINA) اوریجینال
  PHOENIX 8 PIN RA (CHINA)
  CHINA
  Connector
  84,300 ریال
  موجود
 • PHOENIX 9 PIN ST (CHINA) اوریجینال
  PHOENIX 9 PIN ST (CHINA)
  CHINA
  Connector
  90,300 ریال
  موجود
 • PHOENIX 7 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 7 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  96,100 ریال
  موجود
 • PHOENIX 9 PIN RA اوریجینال
  PHOENIX 9 PIN RA
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  116,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 9 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 9 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  125,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 10 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 10 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  134,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 11 PIN RA اوریجینال
  PHOENIX 11 PIN RA
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  137,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 11 PIN ST (KA) اوریجینال
  PHOENIX 11 PIN ST (KA)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  142,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 11 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 11 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  143,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 14 PIN RA (CHINA) اوریجینال
  PHOENIX 14 PIN RA (CHINA)
  CHINA
  Connector
  147,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 16 PIN ST اوریجینال
  PHOENIX 16 PIN ST
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  217,000 ریال
  موجود
 • PHOENIX 16 PIN RA اوریجینال
  PHOENIX 16 PIN RA
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  234,000 ریال
  موجود
 • KF35C-8.25-08P اوریجینال
  KF35C-8.25-08P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  کمیاب
 • KF35C-2P اوریجینال
  KF35C-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  کمیاب
 • KF45-2P اوریجینال
  KF45-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  کمیاب
 • KF45-3P اوریجینال
  KF45-3P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  کمیاب
 • PHOENIX 3 PIN RA (ONLY MALE) اوریجینال
  PHOENIX 3 PIN RA (ONLY MALE)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  کمیاب
 • KF2EDGV-5.08-03P اوریجینال
  KF2EDGV-5.08-03P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KF129-5.08-2P(COLOR) اوریجینال
  KF129-5.08-2P(COLOR)
  CHINA
  Connector
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGR-X-5.08-04P (ONLY MALE) اوریجینال
  KF2EDGR-X-5.08-04P (ONLY MALE)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • KF128-7.5-2P کپی
  KF128-7.5-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • GS002S-5.0-02P اوریجینال
  GS002S-5.0-02P
  CHINA
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGR-5.08-03P اوریجینال
  KF2EDGR-5.08-03P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KF301-5.0-2P اوریجینال
  KF301-5.0-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • 15EDGVC-3.5-03P اوریجینال
  15EDGVC-3.5-03P
  DEGSON Electronics Co
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGR-3.81-04P اوریجینال
  KF2EDGR-3.81-04P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PHOENIX 10 PIN (ONLY FEMALE) اوریجینال
  PHOENIX 10 PIN (ONLY FEMALE)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  تحویل 20 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGK-5.08-02P اوریجینال
  KF2EDGK-5.08-02P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • PHOENIX 5 PIN ST (ONLY MALE) اوریجینال
  PHOENIX 5 PIN ST (ONLY MALE)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGK-5.08-03P اوریجینال
  KF2EDGK-5.08-03P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید
 • KF2EDGR-X-5.08-06P (ONLY MALE) اوریجینال
  KF2EDGR-X-5.08-06P (ONLY MALE)
  CiXi KaiFeng Electronics Co
  Connector
  تحویل 22 روزه
  سفارش دهید
 • KF128L-3.81-2P اوریجینال
  KF128L-3.81-2P
  Cixi Kefa Electronics
  Connector
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • 15EDGVC-3.5-04P اوریجینال
  15EDGVC-3.5-04P
  DEGSON Electronics Co
  Connector
  تحویل 26 روزه
  سفارش دهید