فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • NC7SZ19L6X اوریجینال
  NC7SZ19L6X
  Fairchild Semiconductor
  MicroPak-6
  2,340 ریال
  موجود
 • M5325P اوریجینال
  M5325P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  5,200 ریال
  موجود
 • HCF4527BE اوریجینال
  HCF4527BE
  STMicroelectronics
  DIP-16
  5,200 ریال
  موجود
 • MB434 اوریجینال
  MB434
  Fujitsu Semiconductor
  CDIP-8
  6,500 ریال
  موجود
 • M74LS670P اوریجینال
  M74LS670P
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  7,150 ریال
  موجود
 • M53375P (74175N) اوریجینال
  M53375P (74175N)
  Mitsubishi Electric
  DIP-16
  7,800 ریال
  موجود
 • M53325P (74125) اوریجینال
  M53325P (74125)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53332P (74132) اوریجینال
  M53332P (74132)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53202P (7402) اوریجینال
  M53202P (7402)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53205P (7405) اوریجینال
  M53205P (7405)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53210P (7410) اوریجینال
  M53210P (7410)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53216P (7416) اوریجینال
  M53216P (7416)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53220P (7420) اوریجینال
  M53220P (7420)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53225P (7425) اوریجینال
  M53225P (7425)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • M53230P (7430) اوریجینال
  M53230P (7430)
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  7,800 ریال
  موجود
 • TC40H107P اوریجینال
  TC40H107P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • M74ALS20AP اوریجینال
  M74ALS20AP
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H158P اوریجینال
  TC40H158P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • M74LS27P اوریجینال
  M74LS27P
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H175P اوریجینال
  TC40H175P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS10 اوریجینال
  SN74LS10
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H365P اوریجینال
  TC40H365P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS113A اوریجینال
  SN74LS113A
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H367P اوریجینال
  TC40H367P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS283 اوریجینال
  SN74LS283
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H375P اوریجینال
  TC40H375P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS367A اوریجینال
  SN74LS367A
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H166P اوریجینال
  TC40H166P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • MC74F280N اوریجینال
  MC74F280N
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H042P اوریجینال
  TC40H042P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS55 اوریجینال
  SN74LS55
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H139P اوریجینال
  TC40H139P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • MC14560BCP اوریجینال
  MC14560BCP
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H148P اوریجینال
  TC40H148P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • MC74HC51N اوریجینال
  MC74HC51N
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H151P اوریجینال
  TC40H151P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS51 اوریجینال
  SN74LS51
  Motorola
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H153P اوریجینال
  TC40H153P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • MC14519BCP اوریجینال
  MC14519BCP
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H155P اوریجینال
  TC40H155P
  Toshiba Corporation
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • MC14539BCP اوریجینال
  MC14539BCP
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H242P اوریجینال
  TC40H242P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS670 اوریجینال
  SN74LS670
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC5024BP اوریجینال
  TC5024BP
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • SN74LS366A اوریجینال
  SN74LS366A
  Motorola
  DIP-16
  9,420 ریال
  موجود
 • TC74HC10AP اوریجینال
  TC74HC10AP
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • M74ALS38AP اوریجینال
  M74ALS38AP
  Mitsubishi Electric
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود
 • TC40H002P اوریجینال
  TC40H002P
  Toshiba Corporation
  DIP-14
  9,420 ریال
  موجود