فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • SS110 اوریجینال
  SS110
  Toshiba Corporation
  DO-214AC (SMAJ)
  3,590 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  Forward International Electronics
  TO-92
  3,650 ریال
  موجود
 • 2SA1015 کپی
  2SA1015
  Toshiba Corporation
  TO-92
  3,650 ریال
  موجود
 • BC817-40 اوریجینال
  BC817-40
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  3,850 ریال
  موجود
 • ZENER 33V-500MW اوریجینال
  ZENER 33V-500MW
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  3,870 ریال
  موجود
 • BC548B کپی
  BC548B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,890 ریال
  موجود
 • BC847B اوریجینال
  BC847B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  3,980 ریال
  موجود
 • 2N3906 کپی
  2N3906
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,050 ریال
  موجود
 • DB3 کپی
  DB3
  STMicroelectronics
  DO-204AH (DO-35)
  4,060 ریال
  موجود
 • BAV99 اوریجینال
  BAV99
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,060 ریال
  موجود
 • PMBT2222A اوریجینال
  PMBT2222A
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,080 ریال
  موجود
 • BC857B اوریجینال
  BC857B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,100 ریال
  موجود
 • SS9014 کپی
  SS9014
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,100 ریال
  موجود
 • PMBT3906 اوریجینال
  PMBT3906
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  4,110 ریال
  موجود
 • BC556B کپی
  BC556B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,130 ریال
  موجود
 • ZENER 18V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 18V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 30V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 30V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 6.8V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 6.8V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 16V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 16V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 5.6V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 5.6V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 6.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 8.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 9.1V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 4.3V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 4.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 4.7V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 4.7V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 5.1V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 5.1V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 27V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 27V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 24V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 24V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 11V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 11V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 7.5V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 7.5V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.9V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 20V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 20V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 10V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 10V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 12V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 12V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 15V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 15V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • ZENER 13V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 13V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,190 ریال
  موجود
 • SS8550 Y2 اوریجینال
  SS8550 Y2
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  4,240 ریال
  موجود
 • SS8050 Y1 اوریجینال
  SS8050 Y1
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  4,240 ریال
  موجود
 • ZENER 2.2V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 2.2V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,310 ریال
  موجود
 • ZENER 2.4V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 2.4V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,310 ریال
  موجود
 • ZENER 3.0V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.0V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,310 ریال
  موجود
 • ZENER 3.3V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,310 ریال
  موجود
 • ZENER 3.6V-MINI MELF اوریجینال
  ZENER 3.6V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  4,310 ریال
  موجود
 • BC546B کپی
  BC546B
  Forward International Electronics
  TO-92
  4,340 ریال
  موجود
 • 2N2222 (PLASTIC) کپی
  2N2222 (PLASTIC)
  Samsung Electronics
  TO-92
  4,370 ریال
  موجود
 • PMBT2907A اوریجینال
  PMBT2907A
  NXP Semiconductors
  SOT-23 (SC-59)
  4,480 ریال
  موجود
 • BC557B کپی
  BC557B
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  4,490 ریال
  موجود
 • P6KE68CA (V68A) اوریجینال
  P6KE68CA (V68A)
  CHINA
  DO-204AC (DO-15)
  4,550 ریال
  موجود