فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 1SS54 اوریجینال
  1SS54
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  403 ریال
  موجود
 • 1S1555 اوریجینال
  1S1555
  MIC Electronic
  DO-204AH (DO-35)
  403 ریال
  موجود
 • MA165 اوریجینال
  MA165
  Panasonic Corporation
  DO-204AG (DO-34)
  455 ریال
  موجود
 • BA1L3N اوریجینال
  BA1L3N
  NEC Electronics
  TO-92S
  900 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (UZ16) اوریجینال
  ZENER 16V (UZ16)
  CHINA
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (RD16) اوریجینال
  ZENER 16V (RD16)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 27V (RD27) اوریجینال
  ZENER 27V (RD27)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (RD36ES) اوریجینال
  ZENER 36V (RD36ES)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (RD36) اوریجینال
  ZENER 36V (RD36)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (HZ9A1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (HZ9A1)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 2.4V (RD2.4) اوریجینال
  ZENER 2.4V (RD2.4)
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 13V (RD13) اوریجینال
  ZENER 13V (RD13)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 22V (RD22) اوریجینال
  ZENER 22V (RD22)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (RD9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (RD9.1)
  NEC Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 16V (HZS16) اوریجینال
  ZENER 16V (HZS16)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 24V (HZS24) اوریجینال
  ZENER 24V (HZS24)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (HZS30) اوریجینال
  ZENER 30V (HZS30)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 33V (HZ33) اوریجینال
  ZENER 33V (HZ33)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 36V (HZS36) اوریجینال
  ZENER 36V (HZS36)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (HZS9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (HZS9.1)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (RD30ES) اوریجینال
  ZENER 30V (RD30ES)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 39V (RD39) اوریجینال
  ZENER 39V (RD39)
  NEC Electronics
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 30V (MTZJ-30B) اوریجینال
  ZENER 30V (MTZJ-30B)
  ROHM Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • ZENER 9.1V (MTZJ-9.1) اوریجینال
  ZENER 9.1V (MTZJ-9.1)
  ROHM Semiconductor
  DO-204AG (DO-34)
  1,040 ریال
  موجود
 • C945 (SOT-23) کپی
  C945 (SOT-23)
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  1,290 ریال
  موجود
 • 1N4148W اوریجینال
  1N4148W
  CHINA
  SOD-123
  1,360 ریال
  موجود
 • 1N4148WS اوریجینال
  1N4148WS
  CHINA
  SOD-323 (SC-76)
  1,470 ریال
  موجود
 • SM4007 (SMALL PAD) اوریجینال
  SM4007 (SMALL PAD)
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,470 ریال
  موجود
 • EU02Z اوریجینال
  EU02Z
  Allegro Microsystems
  DO-204AL (DO-41)
  1,560 ریال
  موجود
 • SM4007 اوریجینال
  SM4007
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  1,570 ریال
  موجود
 • LL4148 اوریجینال
  LL4148
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  1,610 ریال
  موجود
 • MMBT8050LT1G کپی
  MMBT8050LT1G
  ON Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  1,670 ریال
  موجود
 • ZENER 3.9V-MINI MELF کپی
  ZENER 3.9V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  1,700 ریال
  موجود
 • PMBT8550 کپی
  PMBT8550
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  1,710 ریال
  موجود
 • ZENER 3.0V (HZ3) اوریجینال
  ZENER 3.0V (HZ3)
  Hitachi Semiconductor
  DO-204AH (DO-35)
  1,720 ریال
  موجود
 • BC337-40 (SMD) کپی
  BC337-40 (SMD)
  Jiangsu Changjiang Electronics
  SOT-23 (SC-59)
  1,850 ریال
  موجود
 • 1N4148 اوریجینال
  1N4148
  Semtech Electronics
  DO-204AH (DO-35)
  2,050 ریال
  موجود
 • ZENER 4.3V-MINI MELF کپی
  ZENER 4.3V-MINI MELF
  Semtech Electronics
  SOD-80 (MiniMELF)
  2,090 ریال
  موجود
 • ZENER 8.2V-SC-89 اوریجینال
  ZENER 8.2V-SC-89
  Panasonic Corporation
  SOT-523 (SC-89)
  2,240 ریال
  موجود
 • ZENER 6.2V-SOT-23 اوریجینال
  ZENER 6.2V-SOT-23
  Diodes Incorporated
  SOT-23 (SC-59)
  2,240 ریال
  موجود
 • MA26TO-A اوریجینال
  MA26TO-A
  National Semiconductor
  Axial
  2,270 ریال
  موجود
 • MA26TO-B اوریجینال
  MA26TO-B
  National Semiconductor
  Axial
  2,270 ریال
  موجود
 • 2SB561C اوریجینال
  2SB561C
  Hitachi Semiconductor
  TO-92
  2,320 ریال
  موجود
 • NC7SZ19L6X اوریجینال
  NC7SZ19L6X
  Fairchild Semiconductor
  MicroPak-6
  2,340 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  Forward International Electronics
  TO-92
  2,390 ریال
  موجود
 • 2SB1109 اوریجینال
  2SB1109
  Hi-Sincerity Microelectronics
  TO-92
  2,400 ریال
  موجود
 • MPSA43 کپی
  MPSA43
  ON Semiconductor
  TO-92
  2,470 ریال
  موجود
 • US1M اوریجینال
  US1M
  CHINA
  DO-214AC (SMAJ)
  2,510 ریال
  موجود