فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD1 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 9.0 کپی
  MULTISIM 9.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.5 کپی
  PROTEUS 6.5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.5 SP3 کپی
  PROTEUS 7.5 SP3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.3 کپی
  PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • SIMETRIX 8.20 X64 کپی
  SIMETRIX 8.20 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MBP 2017U2 X64 کپی
  KEYSIGHT MBP 2017U2 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CIRCAD 4.20A کپی
  CIRCAD 4.20A
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2007 کپی
  HSPICE 2007
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 8.0 کپی
  MULTISIM 8.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.3 کپی
  PROTEUS 6.3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.4 SP3 کپی
  PROTEUS 7.4 SP3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MICRO-CAP 11.0.1.9 کپی
  MICRO-CAP 11.0.1.9
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MBP 2017 کپی
  KEYSIGHT MBP 2017
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.6 کپی
  PROTEUS 6.6
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.6 SP0 کپی
  PROTEUS 7.6 SP0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 8.5 SP1 کپی
  PROTEUS 8.5 SP1
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • SIMETRIX 8.20 X86 کپی
  SIMETRIX 8.20 X86
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MBP 2019 کپی
  KEYSIGHT MBP 2019
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2006 کپی
  HSPICE 2006
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 7.0 کپی
  MULTISIM 7.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.2 SP5 کپی
  PROTEUS 6.2 SP5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.2 SP6 کپی
  PROTEUS 7.2 SP6
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 8.9 SP0 کپی
  PROTEUS 8.9 SP0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 5.2 SP7 کپی
  PROTEUS 5.2 SP7
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.2 SP2 کپی
  PROTEUS 7.2 SP2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PLEXIM PLECS STANDALONE 4.1.2 کپی
  PLEXIM PLECS STANDALONE 4.1.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.2 SP4 کپی
  PROTEUS 6.2 SP4
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.2 SP5 کپی
  PROTEUS 7.2 SP5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 8.8 SP1 کپی
  PROTEUS 8.8 SP1
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FLOTHERM V12.2 کپی
  FLOTHERM V12.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V7.1 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V7.1
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PLANT SIMULATION 8.2 کپی
  PLANT SIMULATION 8.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.9 SP5 کپی
  PROTEUS 6.9 SP5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • EMCOS ANTENNA VLAB V1.0.1 کپی
  EMCOS ANTENNA VLAB V1.0.1
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MOTOR-CAD V12 X64 کپی
  MOTOR-CAD V12 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • POLAR INSTRUMENTS کپی
  POLAR INSTRUMENTS
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ROCKWELL AUTOMATION ARENA 7.01 کپی
  ROCKWELL AUTOMATION ARENA 7.01
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MQA 2019 کپی
  KEYSIGHT MQA 2019
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2014 کپی
  HSPICE 2014
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.5 کپی
  PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.7 کپی
  PROTEUS 6.7
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.6 SP4 کپی
  PROTEUS 7.6 SP4
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • REMCOM XFDTD 7.3 کپی
  REMCOM XFDTD 7.3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MQA 2017 کپی
  KEYSIGHT MQA 2017
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PSPICE 9.2 کپی
  PSPICE 9.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود