فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ANSYS ELECTRONICS MCAD TRANSLATORS 2019R3 کپی
  ANSYS ELECTRONICS MCAD TRANSLATORS 2019R3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 19.1 X64 کپی
  ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 19.1 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • INFOLYTICA PRODUCTS 2014 SUITE کپی
  INFOLYTICA PRODUCTS 2014 SUITE
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS SIMPLORER 11 کپی
  ANSYS SIMPLORER 11
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS 2019 R2 X64 DVD1 کپی
  ANSYS ELECTRONICS 2019 R2 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • SILVACO TCAD 2014 کپی
  SILVACO TCAD 2014
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • NI CIRCUIT DESIGN SUITE 14.0 کپی
  NI CIRCUIT DESIGN SUITE 14.0
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FLOTHERM XT 3.1 X64 کپی
  FLOTHERM XT 3.1 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V9.4 X86 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V9.4 X86
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FEDORA ELECTRONIC LAB 21 LINUX X86_64 کپی
  FEDORA ELECTRONIC LAB 21 LINUX X86_64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FLOTHERM XT 2.3 X64 کپی
  FLOTHERM XT 2.3 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3 کپی
  ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 15.0 X64 DVD2 کپی
  ANSYS 15.0 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • SILVACO TCAD 2018 کپی
  SILVACO TCAD 2018
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 2018 V8.0 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 2018 V8.0
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS EMSUITE V17.0 WIN64 کپی
  ANSYS EMSUITE V17.0 WIN64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 16.2 X64 DVD3 کپی
  ANSYS 16.2 X64 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTROMAGNETICS MCAD TRANSLATORS 19.1 کپی
  ANSYS ELECTROMAGNETICS MCAD TRANSLATORS 19.1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 2019 V9.2 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 2019 V9.2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.3 کپی
  PROTEUS 6.3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 8.0 کپی
  MULTISIM 8.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2007 کپی
  HSPICE 2007
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CIRCAD 4.20A کپی
  CIRCAD 4.20A
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEYSIGHT MBP 2017U2 X64 کپی
  KEYSIGHT MBP 2017U2 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • SIMETRIX 8.20 X64 کپی
  SIMETRIX 8.20 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 8.6 SP2 کپی
  PROTEUS 8.6 SP2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 17.0 DVD1 کپی
  ANSYS 17.0 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FEKO SUITE 7.0 X86_X64 کپی
  FEKO SUITE 7.0 X86_X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD1 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.3 کپی
  PLEXIM PLECS STANDALONE 3.7.3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.5 SP3 کپی
  PROTEUS 7.5 SP3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 6.5 کپی
  PROTEUS 6.5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 9.0 کپی
  MULTISIM 9.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2008 کپی
  HSPICE 2008
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CROCODILE V609 کپی
  CROCODILE V609
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2 کپی
  ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 15.0 X64 DVD1 کپی
  ANSYS 15.0 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.1 X64 کپی
  ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.1 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.2 X64 کپی
  ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 17.2 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 2017 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 2017
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V9.0 X64 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V9.0 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 16.2 X64 DVD2 کپی
  ANSYS 16.2 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD3 کپی
  ANSYS ELECTRONICS 2019 R3 X64 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 7.4 SP3 کپی
  PROTEUS 7.4 SP3
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MICRO-CAP 11.0.1.9 کپی
  MICRO-CAP 11.0.1.9
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود