فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ANSYS 15.0 X64 DVD1 کپی
  ANSYS 15.0 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2 کپی
  ANSYS 17.0 LINUX64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS SIMPLORER 11 کپی
  ANSYS SIMPLORER 11
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • NI CIRCUIT DESIGN SUITE 11.0.2 کپی
  NI CIRCUIT DESIGN SUITE 11.0.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CIRCUIT WIZARD 1.15 کپی
  CIRCUIT WIZARD 1.15
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MISCEL V1.31 کپی
  MISCEL V1.31
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • QUCS 0.0.19 کپی
  QUCS 0.0.19
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • PROTEUS 8.3 SP2 کپی
  PROTEUS 8.3 SP2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • INFOLYTICA PRODUCTS 2014 SUITE کپی
  INFOLYTICA PRODUCTS 2014 SUITE
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 19.1 X64 کپی
  ANSYS ELECTROMAGNETICS SUITE 19.1 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS MCAD TRANSLATORS 2019R3 کپی
  ANSYS ELECTRONICS MCAD TRANSLATORS 2019R3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD3 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 2020R1 X64 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • VERICUT V7.1.6 کپی
  VERICUT V7.1.6
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • NI CIRCUIT DESIGN SUITE 11.0 کپی
  NI CIRCUIT DESIGN SUITE 11.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ELECTRONICS ASSISTANT V4.31 کپی
  ELECTRONICS ASSISTANT V4.31
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MOTOR-CAD V7.4.7 کپی
  MOTOR-CAD V7.4.7
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ASPM V3.0.2 کپی
  ASPM V3.0.2
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 15.0 X86 کپی
  ANSYS 15.0 X86
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • COMSOL MULTIPHYSICS 5.2.1 کپی
  COMSOL MULTIPHYSICS 5.2.1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MVTEC HALCON V12.0.1 کپی
  MVTEC HALCON V12.0.1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V9.4 X86 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V9.4 X86
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD2 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 15.0 X64 DVD2 کپی
  ANSYS 15.0 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3 کپی
  ANSYS 17.0 LINUX64 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 5.3 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 5.3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MS VIRTUAL.LAB V7.0 کپی
  MS VIRTUAL.LAB V7.0
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V9.4 X64 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V9.4 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2005 کپی
  HSPICE 2005
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • EMU8086 V4.08 کپی
  EMU8086 V4.08
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • TEST LAB 2003 PRO کپی
  TEST LAB 2003 PRO
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • EMWORKS EMS 2017 SP1.4 کپی
  EMWORKS EMS 2017 SP1.4
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ASPM V4.0 کپی
  ASPM V4.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CODE V 10.4 X86 کپی
  CODE V 10.4 X86
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD1 کپی
  ANSYS ELECTRONICS SUITE 19.2 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 16.2 X64 DVD2 کپی
  ANSYS 16.2 X64 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR HYPERLYNX V9.0 X64 کپی
  MENTOR HYPERLYNX V9.0 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 2017 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 2017
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • HSPICE 2006 کپی
  HSPICE 2006
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MULTISIM 7.0 کپی
  MULTISIM 7.0
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • TEST POINT کپی
  TEST POINT
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • DIGSILENT POWERFACTORY 15.1.6 X64 کپی
  DIGSILENT POWERFACTORY 15.1.6 X64
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ESS & EKTS کپی
  ESS & EKTS
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ASPT 5.5 کپی
  ASPT 5.5
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • CIRCAD 4.20A کپی
  CIRCAD 4.20A
  JAVAN
  CD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • FEDORA ELECTRONIC LAB 21 LINUX کپی
  FEDORA ELECTRONIC LAB 21 LINUX
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 15.0 PDF DOCUMENTATION کپی
  ANSYS 15.0 PDF DOCUMENTATION
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANTENNA MAGUS PRO 2019 V9.0 کپی
  ANTENNA MAGUS PRO 2019 V9.0
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ANSYS 16.2 X64 DVD1 کپی
  ANSYS 16.2 X64 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود