فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • SN74LS353N اوریجینال
  SN74LS353N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS258AN اوریجینال
  SN74LS258AN
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS379N اوریجینال
  SN74LS379N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74S158P اوریجینال
  HD74S158P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74AS253N اوریجینال
  SN74AS253N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74HC133P اوریجینال
  HD74HC133P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • UPD4265C-20 اوریجینال
  UPD4265C-20
  NEC Electronics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74LS669P اوریجینال
  HD74LS669P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • TA7402P اوریجینال
  TA7402P
  Toshiba Corporation
  Multiwatt-15
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS261N اوریجینال
  SN74LS261N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS592N اوریجینال
  SN74LS592N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS275N اوریجینال
  SN74LS275N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS668N اوریجینال
  SN74LS668N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS283N اوریجینال
  SN74LS283N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74AC174PC اوریجینال
  74AC174PC
  Fairchild Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS170N اوریجینال
  SN74LS170N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SDA5642 اوریجینال
  SDA5642
  Siemens Semiconductor Group
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • D74HC375C اوریجینال
  D74HC375C
  NEC Electronics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SDA5642-5 اوریجینال
  SDA5642-5
  Siemens Semiconductor Group
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • UPB74LS367C اوریجینال
  UPB74LS367C
  NEC Electronics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • MCM4517P15 اوریجینال
  MCM4517P15
  Motorola
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7405P اوریجینال
  HD7405P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • N74F379N اوریجینال
  N74F379N
  Philips Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7403P اوریجینال
  HD7403P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • MB8227EC اوریجینال
  MB8227EC
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD74LS51P اوریجینال
  HD74LS51P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • MB8265-15 اوریجینال
  MB8265-15
  Fujitsu Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7410P اوریجینال
  HD7410P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74LS348N اوریجینال
  SN74LS348N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7420P اوریجینال
  HD7420P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S251N اوریجینال
  SN74S251N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • HD7425P اوریجینال
  HD7425P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S283N اوریجینال
  SN74S283N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74166N اوریجینال
  74166N
  Signetics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74AC11PC اوریجینال
  74AC11PC
  National Semiconductor
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74175N اوریجینال
  74175N
  Signetics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S113AN اوریجینال
  SN74S113AN
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F399N اوریجینال
  74F399N
  Signetics
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S158N اوریجینال
  SN74S158N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F30N اوریجینال
  74F30N
  Signetics
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S162N اوریجینال
  SN74S162N
  Texas Instruments
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74LS27N اوریجینال
  74LS27N
  Signetics
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F257APC اوریجینال
  74F257APC
  National Semiconductor
  DIP-16
  19,500 ریال
  موجود
 • 74LS30N اوریجینال
  74LS30N
  Signetics
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • SN74S30N اوریجینال
  SN74S30N
  Texas Instruments
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F64N اوریجینال
  74F64N
  Signetics
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود
 • S2900ADP اوریجینال
  S2900ADP
  Seiko Instruments Inc
  DIP-8
  19,500 ریال
  موجود
 • 74F280AN اوریجینال
  74F280AN
  Signetics
  DIP-14
  19,500 ریال
  موجود