فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • RIDE7-ARM V1.22 کپی
  RIDE7-ARM V1.22
  JAVAN
  CD
  84,000 ریال
  موجود
 • RIDE7-STM8 V2.24 کپی
  RIDE7-STM8 V2.24
  JAVAN
  CD
  84,000 ریال
  موجود
 • RIDE6-8051 V6.4 کپی
  RIDE6-8051 V6.4
  JAVAN
  CD
  84,000 ریال
  موجود
 • RAISONANCE RIDE V6.3 کپی
  RAISONANCE RIDE V6.3
  JAVAN
  CD
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD4 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD4
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS II 9.1 SP1 DVD1 کپی
  QUARTUS II 9.1 SP1 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ARM DS-5 DEVELOPMENT STUDIO 5.27 کپی
  ARM DS-5 DEVELOPMENT STUDIO 5.27
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MODELSIM SE 2019 X64 کپی
  MODELSIM SE 2019 X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2019 DVD4 کپی
  XILINX VITIS 2019 DVD4
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.25 DVD2 کپی
  KEIL ARM 5.25 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX IDE 2018 X64 DVD5 کپی
  XILINX SDX IDE 2018 X64 DVD5
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO 2019 DVD3 کپی
  XILINX VIVADO 2019 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX IDE 2018.2 DVD2 کپی
  XILINX SDX IDE 2018.2 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2018 DVD5 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2018 DVD5
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD5 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD5
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MPLAB-X IDE 5.0 کپی
  MPLAB-X IDE 5.0
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.28A DVD1 کپی
  KEIL ARM 5.28A DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • ATMEL STUDIO V7.0.1931 کپی
  ATMEL STUDIO V7.0.1931
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD7 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD7
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2016 DVD1 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2016 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2019 DVD3 کپی
  XILINX VITIS 2019 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2019 DVD1 کپی
  XILINX VITIS 2019 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX IDE 2018 X64 DVD4 کپی
  XILINX SDX IDE 2018 X64 DVD4
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD9 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD9
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS PRIME 18.1 PRO کپی
  QUARTUS PRIME 18.1 PRO
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MENTOR QUESTA SIM SE 10.4C کپی
  MENTOR QUESTA SIM SE 10.4C
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2019 DVD7 کپی
  XILINX VITIS 2019 DVD7
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2018 DVD3 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2018 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD3 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD3
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • MODELSIM SE 10.6D X64 کپی
  MODELSIM SE 10.6D X64
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • IAR ARM 8.30 کپی
  IAR ARM 8.30
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD6 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD6
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • VERO WORKNC 2016.SU1 کپی
  VERO WORKNC 2016.SU1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2019 DVD5 کپی
  XILINX VITIS 2019 DVD5
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2018 DVD1 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2018 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD1 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • IAR ARM 7.70 کپی
  IAR ARM 7.70
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX IDE 2018.2 DVD4 کپی
  XILINX SDX IDE 2018.2 DVD4
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD1 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD1
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS PRIME 16.1 PRO کپی
  QUARTUS PRIME 16.1 PRO
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2018 DVD6 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2018 DVD6
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD6 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD6
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS PRIME 17.0 STANDARD کپی
  QUARTUS PRIME 17.0 STANDARD
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.28A DVD2 کپی
  KEIL ARM 5.28A DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD2 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2016 DVD2 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2016 DVD2
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.22 کپی
  KEIL ARM 5.22
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود
 • TDS560 PLUS کپی
  TDS560 PLUS
  JAVAN
  DVD
  87,000 ریال
  84,000 ریال
  موجود