فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MODELSIM SE 10.2C LINUX کپی
  MODELSIM SE 10.2C LINUX
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MODELSIM 10.1 SE X64 کپی
  MODELSIM 10.1 SE X64
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • SYNPLIFY 8.1 کپی
  SYNPLIFY 8.1
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • WEBPACK ISE 7.1 CD1 کپی
  WEBPACK ISE 7.1 CD1
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • HI-TECH PIC101216 9.80 کپی
  HI-TECH PIC101216 9.80
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MIKRO BASIC PRO PIC 2011 V5.40 کپی
  MIKRO BASIC PRO PIC 2011 V5.40
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • SAM7S-EVB CD کپی
  SAM7S-EVB CD
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.23 کپی
  KEIL ARM 5.23
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • ACTEL LIBERO IDE V8.0 SP1 کپی
  ACTEL LIBERO IDE V8.0 SP1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • CODE COMPOSER STUDIO V3.1_DSK5X کپی
  CODE COMPOSER STUDIO V3.1_DSK5X
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS II 7.2 DVD کپی
  QUARTUS II 7.2 DVD
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR ARM 7.40 کپی
  IAR ARM 7.40
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO 2014 DVD1 کپی
  XILINX VIVADO 2014 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VITIS 2020 DVD1 کپی
  XILINX VITIS 2020 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR ARM 7.70 کپی
  IAR ARM 7.70
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2018 DVD1 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2018 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MIKRO PASCAL PRO FT90X 2015 کپی
  MIKRO PASCAL PRO FT90X 2015
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR MSP430 7.12 کپی
  IAR MSP430 7.12
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • PROGRAMINO ARDUINO V1.6.0 کپی
  PROGRAMINO ARDUINO V1.6.0
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR MSP430 7.21 کپی
  IAR MSP430 7.21
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MPLAB C18 3.47 کپی
  MPLAB C18 3.47
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • FLOWCODE AVR PRO 4.3 کپی
  FLOWCODE AVR PRO 4.3
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • DSP COFF ASSEMBLER کپی
  DSP COFF ASSEMBLER
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • WIN AVR 2007 کپی
  WIN AVR 2007
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR MSP430 3.10A کپی
  IAR MSP430 3.10A
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MICRO 2440 DVD4 کپی
  MICRO 2440 DVD4
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS II 10 SP1 DVD1 کپی
  QUARTUS II 10 SP1 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS II 11 SP1 DVD1 کپی
  QUARTUS II 11 SP1 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • FOUNDATION ISE 13.3 DVD1 کپی
  FOUNDATION ISE 13.3 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO SDK 2016 DVD2 کپی
  XILINX VIVADO SDK 2016 DVD2
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • KEIL ARM 5.28A DVD2 کپی
  KEIL ARM 5.28A DVD2
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD6 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD6
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IAR ARM 7.50 کپی
  IAR ARM 7.50
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO 2017 DVD2 کپی
  XILINX VIVADO 2017 DVD2
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • CODEVISION AVR 2.05.0 کپی
  CODEVISION AVR 2.05.0
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MIKRO C PRO AVR 2013 V6.0 کپی
  MIKRO C PRO AVR 2013 V6.0
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • FLOWCODE 6.1.3.2 کپی
  FLOWCODE 6.1.3.2
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MIKRO BASIC PRO AVR 2015 V6.1 کپی
  MIKRO BASIC PRO AVR 2015 V6.1
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • IDA PRO 7.0 کپی
  IDA PRO 7.0
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • HDL COMPANION V2.10 کپی
  HDL COMPANION V2.10
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MPLAB C32 2.02 کپی
  MPLAB C32 2.02
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • Z80 SIMULATOR IDE 9.81 کپی
  Z80 SIMULATOR IDE 9.81
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • MIKRO C PRO AVR 2011 V4.60 کپی
  MIKRO C PRO AVR 2011 V4.60
  JAVAN
  CD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • FOUNDATION ISE 10.1 DVD1 کپی
  FOUNDATION ISE 10.1 DVD1
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • CODE COMPOSER STUDIO V4.1.2 کپی
  CODE COMPOSER STUDIO V4.1.2
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • QUARTUS PRIME 16.1 STANDARD کپی
  QUARTUS PRIME 16.1 STANDARD
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX VIVADO 2019 DVD5 کپی
  XILINX VIVADO 2019 DVD5
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود
 • XILINX SDX 2019 DVD2 کپی
  XILINX SDX 2019 DVD2
  JAVAN
  DVD
  270,000 ریال
  265,000 ریال
  موجود