فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  6,080 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  14,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  14,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  22,100 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  24,800 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  28,500 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  40,000 ریال
  موجود
 • LUR6-533 اوریجینال
  LUR6-533
  IRAN
  Module
  52,800 ریال
  موجود
 • LUR6-528 اوریجینال
  LUR6-528
  IRAN
  Module
  52,800 ریال
  موجود
 • INTERFACE BOARD FOR HC-05 اوریجینال
  INTERFACE BOARD FOR HC-05
  IRAN
  Board
  56,000 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  57,500 ریال
  موجود
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  60,900 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  63,200 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  64,500 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  64,800 ریال
  موجود
 • LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE اوریجینال
  LOGIC LEVEL CONVERTER MODULE
  CHINA
  Module
  65,600 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  78,300 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  78,800 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  79,600 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  82,600 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  88,500 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  95,100 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  98,400 ریال
  موجود
 • PAM8403 MODULE اوریجینال
  PAM8403 MODULE
  CHINA
  Module
  100,000 ریال
  موجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  106,000 ریال
  موجود
 • SW-18015P MODULE اوریجینال
  SW-18015P MODULE
  CHINA
  Module
  111,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  120,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  121,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  124,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  126,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  128,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  131,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  135,000 ریال
  موجود
 • 315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE اوریجینال
  315MHZ TRANSMITTER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  135,000 ریال
  موجود
 • 433MHZ RECEIVER ASK MODULE اوریجینال
  433MHZ RECEIVER ASK MODULE
  CHINA
  Module
  136,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  142,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  147,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  154,000 ریال
  موجود
 • LM386 MODULE اوریجینال
  LM386 MODULE
  CHINA
  Module
  158,000 ریال
  موجود
 • RCWL-0516 اوریجینال
  RCWL-0516
  CHINA
  Module
  163,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  166,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  169,000 ریال
  موجود
 • MICROPHONE MODULE اوریجینال
  MICROPHONE MODULE
  CHINA
  Module
  169,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  169,000 ریال
  موجود
 • PAM8406 MODULE اوریجینال
  PAM8406 MODULE
  CHINA
  Module
  174,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  179,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  180,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود