فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD8 TO DIP8
  CHINA
  Socket Adapter
  8,140 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD14 TO DIP14
  CHINA
  Socket Adapter
  19,900 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD16 TO DIP16
  CHINA
  Socket Adapter
  20,800 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD20 TO DIP20
  CHINA
  Socket Adapter
  29,300 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD24 TO DIP24
  CHINA
  Socket Adapter
  34,700 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28 اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD28 TO DIP28
  CHINA
  Socket Adapter
  41,400 ریال
  موجود
 • 125KHZ RFID KEY TAG اوریجینال
  125KHZ RFID KEY TAG
  CHINA
  Board
  46,200 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE اوریجینال
  TC4056 MODULE
  CHINA
  Module
  74,500 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 125KHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 125KHZ )
  CHINA
  Module
  79,500 ریال
  موجود
 • 13.56MHZ RFID IC KEY TAG اوریجینال
  13.56MHZ RFID IC KEY TAG
  CHINA
  Board
  86,400 ریال
  موجود
 • RF ID CARD ( 13.56MHZ ) اوریجینال
  RF ID CARD ( 13.56MHZ )
  CHINA
  Module
  95,400 ریال
  موجود
 • KY-031 MODULE اوریجینال
  KY-031 MODULE
  CHINA
  Module
  97,500 ریال
  موجود
 • ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN اوریجینال
  ADAPTER PLATE SMD32 TO 100 PIN
  CHINA
  Socket Adapter
  105,000 ریال
  موجود
 • MERCURY SWITCH MODULE اوریجینال
  MERCURY SWITCH MODULE
  CHINA
  Module
  107,000 ریال
  موجود
 • TC4056 MODULE+ اوریجینال
  TC4056 MODULE+
  CHINA
  Module
  109,000 ریال
  موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  110,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  120,000 ریال
  موجود
 • ARDUINO LASER MODULE اوریجینال
  ARDUINO LASER MODULE
  CHINA
  Module
  143,000 ریال
  موجود
 • RASPBERRY PI HEAT SINK اوریجینال
  RASPBERRY PI HEAT SINK
  CHINA
  Heat Sink
  152,000 ریال
  موجود
 • LED DRIVER 1-3W بازسازی شده
  LED DRIVER 1-3W
  CHINA
  Module
  156,000 ریال
  ناموجود
 • KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-037 MICROPHONE SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  158,000 ریال
  موجود
 • IR FLAME SENSOR MODULE اوریجینال
  IR FLAME SENSOR MODULE
  CHINA
  Board
  159,000 ریال
  موجود
 • SW-18010P MODULE اوریجینال
  SW-18010P MODULE
  CHINA
  Module
  161,000 ریال
  موجود
 • MINI360 DC TO DC MODULE اوریجینال
  MINI360 DC TO DC MODULE
  CHINA
  Module
  162,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  165,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  167,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود
 • MT3608 STEP UP MODULE اوریجینال
  MT3608 STEP UP MODULE
  CHINA
  Module
  194,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  197,000 ریال
  موجود
 • TRAFFIC LIGHT LED MODULE اوریجینال
  TRAFFIC LIGHT LED MODULE
  CHINA
  Module
  210,000 ریال
  موجود
 • MICRO SD CARD MODULE اوریجینال
  MICRO SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  228,000 ریال
  موجود
 • JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE اوریجینال
  JOYSTICK PS2 SHIELD MODULE
  CHINA
  Module
  236,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  240,000 ریال
  موجود
 • ROTARY ENCODER MODULE اوریجینال
  ROTARY ENCODER MODULE
  CHINA
  Module
  252,000 ریال
  موجود
 • NE555 MODULE اوریجینال
  NE555 MODULE
  CHINA
  Module
  260,000 ریال
  موجود
 • MP1584 MODULE (WITHOUT POT) اوریجینال
  MP1584 MODULE (WITHOUT POT)
  CHINA
  Module
  263,000 ریال
  موجود
 • I2C ADAPTER FOR LCD 1602 اوریجینال
  I2C ADAPTER FOR LCD 1602
  CHINA
  Module
  265,000 ریال
  موجود
 • DS1307 MODULE اوریجینال
  DS1307 MODULE
  CHINA
  Module
  268,000 ریال
  موجود
 • MP1584 MODULE اوریجینال
  MP1584 MODULE
  CHINA
  Module
  270,000 ریال
  موجود
 • SD CARD MODULE اوریجینال
  SD CARD MODULE
  CHINA
  Module
  277,000 ریال
  موجود
 • 7 SEGMENT MODULE(4DIGIT) اوریجینال
  7 SEGMENT MODULE(4DIGIT)
  CHINA
  Module
  294,000 ریال
  موجود
 • RELAY MODULE 5V 1CHANNEL اوریجینال
  RELAY MODULE 5V 1CHANNEL
  CHINA
  Module
  294,000 ریال
  موجود
 • TP5100 2-CELL CHARGER MODULE اوریجینال
  TP5100 2-CELL CHARGER MODULE
  CHINA
  Module
  297,000 ریال
  موجود
 • 3CELL BATTERY CHARGER (10A) اوریجینال
  3CELL BATTERY CHARGER (10A)
  CHINA
  Module
  303,000 ریال
  موجود
 • SOIL MOISTURE MODULE اوریجینال
  SOIL MOISTURE MODULE
  CHINA
  Module
  325,000 ریال
  موجود
 • LM2596 DC-DC MODULE اوریجینال
  LM2596 DC-DC MODULE
  CHINA
  Module
  328,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  329,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  335,000 ریال
  موجود