فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  110,000 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  120,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  165,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  167,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  181,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  197,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  240,000 ریال
  موجود
 • SOIL MOISTURE MODULE اوریجینال
  SOIL MOISTURE MODULE
  CHINA
  Module
  325,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  329,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  335,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 30A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 30A
  CHINA
  Module
  450,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  454,000 ریال
  موجود
 • CJMCU-75 MODULE اوریجینال
  CJMCU-75 MODULE
  CHINA
  Module
  463,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  474,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 5A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 5A
  CHINA
  Module
  474,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 20A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 20A
  CHINA
  Module
  502,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  601,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  621,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  685,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE)
  CHINA
  Module
  685,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  711,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  804,000 ریال
  موجود
 • TL8015A اوریجینال
  TL8015A
  CHINA
  Module
  930,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  1,042,000 ریال
  موجود
 • TCS34725 RGB SENSOR اوریجینال
  TCS34725 RGB SENSOR
  CHINA
  Module
  1,051,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  1,176,000 ریال
  موجود
 • ZFX-M452 اوریجینال
  ZFX-M452
  CHINA
  Module
  1,300,000 ریال
  موجود
 • ACS758LCB 50A MODULE اوریجینال
  ACS758LCB 50A MODULE
  CHINA
  Module
  1,974,000 ریال
  موجود
 • GY-61(ADXL335) اوریجینال
  GY-61(ADXL335)
  CHINA
  Module
  2,012,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  2,032,000 ریال
  موجود
 • GY-87 اوریجینال
  GY-87
  CHINA
  Module
  2,182,000 ریال
  موجود
 • MPU-9250 MODULE اوریجینال
  MPU-9250 MODULE
  CHINA
  Module
  2,664,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,878,000 ریال
  موجود
 • STRAIN GAUGE BRIDGE KIT اوریجینال
  STRAIN GAUGE BRIDGE KIT
  IRAN
  Board
  5,370,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  5,726,000 ریال
  موجود
 • CY3280-MBR3 اوریجینال
  CY3280-MBR3
  Cypress Semiconductor
  Board
  16,640,000 ریال
  موجود
 • HPA200WTTA اوریجینال
  HPA200WTTA
  Honeywell International
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • TBMA730-Q-RD-01A اوریجینال
  TBMA730-Q-RD-01A
  Monolithic Power Systems
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  188,000 ریال
  تحویل 32 روزه 185,000 ریال
  سفارش دهید
 • GY-302 (BH1750) اوریجینال
  GY-302 (BH1750)
  CHINA
  Module
  218,000 ریال
  تحویل 36 روزه 214,000 ریال
  سفارش دهید
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  تحویل 9 روزه
  سفارش دهید
 • GY-LSM303C MODULE اوریجینال
  GY-LSM303C MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) بازسازی شده
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MPU-6050 MODULE بازسازی شده
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR505 MODULE اوریجینال
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • GY-BMI160 MODULE اوریجینال
  GY-BMI160 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 5 روزه
  سفارش دهید
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  تحویل 32 روزه
  سفارش دهید
 • BH1750FVI MODULE اوریجینال
  BH1750FVI MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید