فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE اوریجینال
  KY-013 ANALOG TEMPERATURE SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  88,700 ریال
  موجود
 • IR RECEIVER MODULE اوریجینال
  IR RECEIVER MODULE
  CHINA
  Module
  93,000 ریال
  موجود
 • BMP280 MODULE اوریجینال
  BMP280 MODULE
  CHINA
  Module
  128,000 ریال
  موجود
 • IR SENSOR MODULE اوریجینال
  IR SENSOR MODULE
  CHINA
  Module
  133,000 ریال
  موجود
 • BMP180 MODULE اوریجینال
  BMP180 MODULE
  CHINA
  Module
  136,000 ریال
  موجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  152,000 ریال
  موجود
 • RCWL-0516 اوریجینال
  RCWL-0516
  CHINA
  Module
  152,000 ریال
  موجود
 • YL-69 MODULE اوریجینال
  YL-69 MODULE
  CHINA
  Module
  191,000 ریال
  موجود
 • HR202 MODULE اوریجینال
  HR202 MODULE
  CHINA
  Module
  232,000 ریال
  موجود
 • MPS20N0040D SENSOR اوریجینال
  MPS20N0040D SENSOR
  CHINA
  Module
  278,000 ریال
  موجود
 • SOIL MOISTURE MODULE اوریجینال
  SOIL MOISTURE MODULE
  CHINA
  Module
  289,000 ریال
  موجود
 • CJMCU-75 MODULE اوریجینال
  CJMCU-75 MODULE
  CHINA
  Module
  292,000 ریال
  موجود
 • HC-SR501 MODULE اوریجینال
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  293,000 ریال
  موجود
 • GY-30 اوریجینال
  GY-30
  CHINA
  Module
  325,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) بازسازی شده
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  357,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 5A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 5A
  CHINA
  Module
  394,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE بازسازی شده
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  396,000 ریال
  موجود
 • DS18B20 MODULE اوریجینال
  DS18B20 MODULE
  CHINA
  Module
  400,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 30A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 30A
  CHINA
  Module
  417,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOMETER TPM10 اوریجینال
  DIGITAL THERMOMETER TPM10
  CHINA
  Module
  422,000 ریال
  موجود
 • ACS712 CURRENT SENSOR 20A اوریجینال
  ACS712 CURRENT SENSOR 20A
  CHINA
  Module
  431,000 ریال
  موجود
 • GY-50(L3G4200) اوریجینال
  GY-50(L3G4200)
  CHINA
  Module
  471,000 ریال
  موجود
 • MPU-6050 MODULE اوریجینال
  MPU-6050 MODULE
  CHINA
  Module
  493,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (WHITE)
  CHINA
  Module
  537,000 ریال
  موجود
 • THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK) اوریجینال
  THERMOMETER / HUMIDITY METER (BLACK)
  CHINA
  Module
  537,000 ریال
  موجود
 • ADXL345 MODULE اوریجینال
  ADXL345 MODULE
  CHINA
  Module
  549,000 ریال
  موجود
 • GY-271 اوریجینال
  GY-271
  CHINA
  Module
  568,000 ریال
  موجود
 • XH-W1209 MODULE اوریجینال
  XH-W1209 MODULE
  CHINA
  Module
  640,000 ریال
  موجود
 • TL8015A اوریجینال
  TL8015A
  CHINA
  Module
  648,000 ریال
  موجود
 • TCS34725 RGB SENSOR اوریجینال
  TCS34725 RGB SENSOR
  CHINA
  Module
  940,000 ریال
  موجود
 • MAX6675 K MODULE اوریجینال
  MAX6675 K MODULE
  CHINA
  Module
  995,000 ریال
  موجود
 • ZFX-M452 اوریجینال
  ZFX-M452
  CHINA
  Module
  1,200,000 ریال
  موجود
 • ML8511 UV SENSOR اوریجینال
  ML8511 UV SENSOR
  CHINA
  Module
  1,321,000 ریال
  موجود
 • GY-61(ADXL335) اوریجینال
  GY-61(ADXL335)
  CHINA
  Module
  1,338,000 ریال
  موجود
 • ACS758LCB 50A MODULE اوریجینال
  ACS758LCB 50A MODULE
  CHINA
  Module
  1,370,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  DIGITAL THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  1,490,000 ریال
  موجود
 • GY-87 اوریجینال
  GY-87
  CHINA
  Module
  2,050,000 ریال
  موجود
 • DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2 اوریجینال
  DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY METER HTC-2
  CHINA
  Module
  2,195,000 ریال
  موجود
 • XH-M452 MODULE اوریجینال
  XH-M452 MODULE
  CHINA
  Module
  2,224,000 ریال
  موجود
 • MPU-9250 MODULE اوریجینال
  MPU-9250 MODULE
  CHINA
  Module
  2,738,000 ریال
  موجود
 • XY-TR01 THERMOSTAT MODULE اوریجینال
  XY-TR01 THERMOSTAT MODULE
  CHINA
  Module
  3,839,000 ریال
  موجود
 • RCWL-0516 بازسازی شده
  RCWL-0516
  CHINA
  Module
  کمیاب - ناموجود
 • OPTO COUNTER MODULE 10MM بازسازی شده
  OPTO COUNTER MODULE 10MM
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR505 MODULE اوریجینال
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  کمیاب - ناموجود
 • OPTO COUNTER MODULE 5MM اوریجینال
  OPTO COUNTER MODULE 5MM
  CHINA
  Module
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DHT11 اوریجینال
  DHT11
  Guangzhou Aosong Electronics
  Module
  188,000 ریال
  185,000 ریال
  کمیاب - ناموجود
 • HC-SR505 MODULE بازسازی شده
  HC-SR505 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • HC-SR501 MODULE بازسازی شده
  HC-SR501 MODULE
  CHINA
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید